VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia

1.Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.ihlickovo.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.ihlickovo.sk je spoločnosť Ihličkovo s. r. o., Krížna 20, 900 28 Zálesie.
IČO: 53 108 086
DIČ: 2121285430
zapísané v OR, Okr. súd BA I , oddiel S.R.O., vložka č. 146239/B

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2944087034/1100
IBAN tvar: SK78 1100 0000 0029 4408 7034

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.ihlickovo.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.ihlickovo.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky a dalších krajín EÚ pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod”) na www.ihlickovo.sk

3. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti od dňa zverejnenia na stránkach ihlickovo.sk

4. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu, vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedoktnuté.

5. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Kupujúci je každý návštevník e-obchodu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 108/2000 Z. z. sa pod pojmom spotrebiteľ rozumie fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

E-obchod je počítačový systém, ktorý je umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

Tovar alebo služba sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-obchodu.

6. Cena

Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom ihlickovo.sk je uvedená vždy pod alebo vedľa fotografie vybraného tovaru. Všetky uvádzané ceny pri tovaroch sú konečné, vrátane 20% DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu.

Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný.

7. Objednávanie tovaru

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok nákupnej tašky s príslušným nápisom “vložiť” “kúpiť” a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť s registráciu, alebo bez registrácie (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení. Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@ihlickovo.sk

8. Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a) Dobierka – platíte v hotovosti priamo na pošte, alebo poštovému doručovateľovi pri preberaní tovaru
b) Bankový prevod – po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatra banke. Po pripísaní platby na účet Vám tovar, bude do 24 hodín odoslaný. O odoslaní tovaru Vás budeme informovať prostredníctvom emailu.

9. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.
Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: Kuriérskej služby.

Objednaný tovar je expedovaný do 21 dní od potvrdenia objednávky.

Tovar je zákazníkovi doručený vybraným dopravcom na adresu doručenia ,je zaslaný kuriérskou službou, ktorá doručuje zásielky v pracovných dňoch do 7 dní od expedovania tovaru

Keď tovar prepravujeme k zákazníkovi, tovar sa odovzdáva zákazníkovi v mieste dodania (zvyčajne prvé dvere/brána v mieste dodania určenom zákazníkom). Nebezpečenstvo poškodenia a náhodného zhoršenia zakúpeného tovaru prechádza na zákazníka okamihom prevzatia tovaru zákazníkom. Ak by zákazník prevzal tovar od dopravcu, nebezpečenstvo náhodného poškodenia a náhodného zhoršenia zakúpeného tovaru prechádza na zákazníka v okamihu, keď môže s tovarom disponovať, nie však skôr ako v stanovenej dodacej lehote.

Tovar doručujeme prostredníctvom dopravcu. Údaj o tom, že tovar je na sklade alebo bude naskladnený v čase uvedenom pri konkrétnom tovare, má spravidla vplyv na čas doručenia objednávky. V prípade tovaru, pri ktorom je uvedený určitý počet dní alebo týždňov, kým bude tovar naskladnený, bude dodacia lehota objednávky dlhšia a vy to beriete na vedomie a súhlasíte s tým zadaním objednávky.

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

Pri doručení zásielky kuriérom je kupujúci povinný skontrolovať zásielku – jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu.

Kupujúci zabezpečí bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ tieto náležitosti nie je možné splniť, informuje dodávateľa a dohodne sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určí náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

V prípade, že z dôvodov na strane zákazníka je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

10. Práva vyplývajúce z chybného plnenia.

Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa našej zodpovednosti za vady tovaru sú upravené v našom reklamačnom poriadku.

11. E-obchod ihlickovo.sk ručí zákazníkom za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

Ihlickovo.sk nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

12. Storno objednávky

a) Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 12 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku a to písomnou formou (mailom).
b) Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

13. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy (vrátenie tovaru bez udania dôvodu)

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 108/2000 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji podľa § 12 právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dni odo dňa prevzatia tovaru, následne má ďalších 14 na vrátenie tovaru v pôvodnom stave. Predajca je potom povinný vrátiť kúpnu cenu za tovar do 14 dní od odstúpenia, ak mu ho spotrebiteľ vrátil v pôvodnom stave.

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi, pôvodnými štítkami pripevnenými k tovaru a s dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný.

Po prijatí tovaru spolu so všetkou dokumentáciou a formulárom po uznaní práva, spotrebiteľovi vrátime peňažné prostriedky za daný tovar najneskôr do 7 dní od dňa odstúpenia od zmluvy spôsobom vyznačeným vo formulári.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

14. Ochrana osobných údajov

a) Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky.
b) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok
c) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
d) Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné boli vymazané z databázy

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

15. Záverečné ustanovenia

– Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na ihlickovo.sk.
– Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránkach ihlickovo.sk
– Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-mailových správ.
– Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
– Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
d) Kupujúci (pred odoslaním objednávky) zaškrtnutím políčka súhlasil s týmito obchodnými podmienkami a zároveň tým potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a súhlasí s nimi v celom rozsahu. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP predávajúceho.

16. Zľavy a zľavové kupóny

Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
a) zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
b) zľavu za opakovaný nákup,
c) zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
d) poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Spoločnosť klientovi takýto zľavový kupón zašle e-mailom spolu s podmienkami jeho použitia, platnosti a hodnoty. Takto vystavený zľavový kupón nie je právne nárokovateľný.

V prípade odstúpenia od zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru klientom e-obchodu ihlickovo.sk zakúpeného na základe uplatneného zľavového kupónu, má klient nárok len na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru uhradil okrem uplatneného zľavového kupónu aj peňažnými prostriedkami, a ktorá presahuje hodnotu použitého zľavového kupónu na zakúpenie tovaru. E-obchod pimp.sk môže rozhodnúť o tom, či zľavový kupón klientovi v prípadoch podľa predošlej vety vystaví na použitie v ďalšej objednávke.

0
  0
  Nákupný košik
  Tvoj košík je prazdnyNávrat do obchodu